Zamów bezpłatny katalog

lub pobierz w formie pdf

§ 1. Strony transakcji

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.gastrocentrum.pl jest własnością firmy P.H.U. GASTRO CENTRUM mieszczącej się w Pile przy ul. Poznańskiej 70A; NIP:764-130-77-01 REGON:570304081  i prowadzi sprzedaż wysyłkową: urządzeń gastronomicznych, drobnego sprzętu kuchennego, mebli ze stali nierdzewnej, profesjonalnych środków czystości, itd.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma P.H.U. GASTRO CENTRUM zwana dalej Sprzedającym.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.gastrocentrum.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.gastrocentrum.pl uwzględniają rabat i wyrażone są w złotych polskich. Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki dla danego towaru.
 3. Podane ceny obowiązują wyłącznie dla zamówień złożonych w sklepie internetowym www.gastrocentrum.pl i mogą się one różnić od cen obowiązujących w stacjonarnym punkcie sprzedaży.
 4. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.
 5. Ceny podane w sklepie internetowym www.gastrocentrum.pl nie obejmują wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego (chyba, że jest to uwzględnione w opisie produktu) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi.
 6. Cena usługi montażu i szkolenia uzgadniana jest indywidualnie w zależności od wartości zamówienia oraz odległości Nabywcy od siedziby firmy.
 7. Zdjęcia oferowanych produktów mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.
 8. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon.
 9. Faktura VAT wysyłana jest w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
 2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, niezawinionych przez Sprzedawcę, uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia, obsługa sklepu zastrzega sobie możliwość telefonicznego i e-mailowego uzgodnienia innego terminu dostawy bądź anulowania zamówienia.
 4. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.
 5. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Nabywcę zgodnie z wytycznymi podanymi w sklepie oraz w e-mailowym potwierdzaniu zamówienia.
 6. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej czy przesyłka jest kompletna i nieuszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca ma obowiązek spisania z przewoźnikiem protokołu szkody w dniu doręczenia przesyłki lub w terminie do 7 dni od dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.

§ 4. Formy płatności

 1. Przedpłata 100% wartości zamówienia na podstawie faktury pro-forma
 2. Płatność gotówką w siedzibie firmy
 3. Płatność przy odbiorze (koszt pobrania gotówki przez kuriera firmy spedycyjnej pokrywa Nabywca)
 4. Przelew 7 -14 dni - wyłącznie dla instytucji budżetowych oraz stałych klientów
 5. Płatności online: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 6. Karty płatnicze: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO
 7. Inne formy płatności: leasing – ustalane indywidualnie
 8. Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Nabywcy.
 9. W przypadku zamówień o wartości powyżej 1000 zł netto koszty transportu ponosi sprzedający i nie są one doliczane do zamówienia, (nie dotyczy to mebli gastronomicznych marki Stalgast gdzie obowiązuje wartość powyżej 2000 zł netto, środków czystości gdzie naliczane są koszty w zależności od wagi paczki - 1 przesyłka do 30 kg, marki Byfal i Mawi gdzie do produktu doliczany jest koszt 200 zł netto oraz marki Bartscher (3000 zł netto))

§ 5. Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.
 2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 1-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo.
 5. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

§ 6. Gwarancja

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a ponadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba, że co innego wynika z opisu produktu.
 2. Do zakupionego produktu Sklep załącza kartę gwarancyjną produktu, o ile została wystawiona przez producenta.
 3. Okres gwarancji trwa od momentu wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego.
 4. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie oryginalnej faktury VAT wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, o ile została wydana.
 5. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sprzedającego obciąża Nabywcę. Sprzedający nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 8. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedającego wobec Nabywców z tytułu niezgodności produktu z umową.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania urządzeń we własnym zakresie oraz użytkowania zakupionego towaru.
 10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Nabywca zostanie obciążony kosztami odesłania towaru.
 11. W przypadku reklamacji produktu, celem usprawnienia procesu jej rozpatrywania, Nabywca winien skontaktować się ze Sprzedającym pod nr tel. 67 212 22 25 lub e-mail: sklep@gastrocentrum.pl.

§ 7. Reklamacje, zwroty i odstąpienie od umowy

 1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z przedstawicielem Sklepu Internetowego. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji".
 2. Nabywcy przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od daty dostarczenia towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Nabywca może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego (dostępnym pod adresem). Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Nabywcy na e-mail (podany przy składanym zamówieniu lub inny - jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 3. Szkło i Porcelana nie podlega zwrotowi.
 4. Nabywca odsyła towar będący przedmiotem umowy od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Nabywcę, zwróci Nabywcy dokonane przez niego płatności. Pieniądze za towar zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn Sprzedającego.
 10. Przedsiębiorcą zgodnie z art. 431 kc  "przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331§1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową” nie przysługuje prawo do zwrotu.

§ 8. Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000.
 2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji oraz cen produktów, pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Internetowy firmy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów merytorycznych i możliwości zmian konstrukcyjnych wpływających na polepszenie jakości i funkcjonalności urządzeń.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności Sprzedającego. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne skargi, zażalenia należy kierować na adres: sklep@gastrocentrum.pl
 4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.